איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה

דף הבית >> מקצועות >> עבודה סוציאלית >> מנהל וארגון >> הקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה

מספר העבודה150520108
שם העבודההקשר בין שביעות רצון העובדים שחיקת עובדים ולחץ עובדים לבין היעדרות העובדים בעיריית רעננה
שנת פרסום2008
מוסד לימודיםאוניברסיטת דרבי
קורסמנהל עסקים
מספר עמודים45
מספר מילים12,700
מספר מקורות43
מחיר380 ש"ח
מילות מפתחעיריית רעננה, לחץ שחיקה, שביעות רצון עובדים, היעדרות מהעבודה. עבודת גמר
תיאור העבודה
תיזה מקיפה, הכוללת שאלונים, סטטטיסיקה, מקורות רבים וציון גבוה.מצורף פלט סטטיסטי . מומלץ
מבצע הנחה
הזמן עכשיו
תקציר העבודה
עבודת מחקר זו עסקה בניתוח גורמי השפעה על היעדרות העובדים כאשר המטרה היישומית במחקר זה היא להבין את הגורמים למגמתיות השלילית שתופסת מקום בקרב העובדים ביחס להיעדרותם ולהציע דרכים נוספות למחקרי המשך.
קיימת חשיבות רבה לשיפור שביעות רצון העובדים לשם השגת מוכוונות משימה גבוהה, הזדהות ארגונית ונאמנות ארגונית, ועל רקע העובדה כי היעדרות מהעבודה הנה אחד התוצרים השליליים של אי שביעות רצון וגם של לחץ ושחיקה בעבודה , יש חשיבות רבה להערכתה ולקביעת האפקטיביות של קידום שביעות רצון העובדים וקיטון בלחץ ובשחיקת העובדים .על בסיס זה המחקר בנושא מקבל חשיבות רבה על רקע תוצאותיו וההשלכות הארגוניות הנובעות מכך.
מחקר זה העריך גורמי שביעות רצון, לחץ ושחיקה לצורך זיהוי מגמת השפעתם על היעדרות עובדי עיריית רעננה. גורמי שביעות רצון העובדים הנו נושא בעל חשיבות לכל ארגון השואף לשמר את עובדיו האיכותיים, שכן שביעות רצון העובדים הם מקור לקידום פעילותו של הארגון. מעבר לכך, ההבנה כי השגת מטרות הארגון תלויה בהתחברות של העובדים לארגון, מביאה ארגונים לחפש אחר גורמי הנעה בקרב עובדיהם להשגת התוצאה הארגונית. גורמי הנעה אלו מביאים את העובד להשקיע בעבודה ולא לשדר מגמות התנהגותיות שליליות כהיעדרות מהעבודה.
במחקר זה נבחנו 3 השערות, כאשר כלי המחקר שנעשה בו שימוש היה שאלונים. ההשערות בוחנות את הקשר שבין שביעות רצון העובדים, לחץ ותפוקת העובדים לבין היעדרותם מהעבודה.
בפועל, נסקרו 100 עובדים מעיריית רעננה, כאשר 90 מהם עובדים רגילים, ו-10 מהם מנהלים.
בהתאם למשוער נמצא כי קיים קשר שלילי בין שביעות רצון העובדים לבין היעדרותם מהעבודה
וכמו כן, נתגלה כי קיים קשר חיובי בעוצמה גבוהה בין המימדים, קונפליקט תפקידי (משתנה- לחץ עובדים) ועייפות פיסית (משתנה-שחיקה בעבודה), לבין היעדרות העובדים.
המסקנה העיקרית העולה ממחקר זה הנה ככל שרמת שביעות רצון העובדים גבוהה יותר אז מגמת ההיעדרות בקרב העובדים תרד במידה מועטה . על בסיס זה מומלץ לעיריית רעננה לשים דגש על שינוי גישת עבודה ביחס להתקשרות עם העובדים שתביא לכך שהעובדים יחושו שהם מקבלים יחס הולם אשר מעניק להם מענה הולם ביחס לצרכיהם ובעיותיהם השוטפות בעבודתם.


קטע מהעבודה :

תוכן עניינים
פרק נושא עמוד
1 מבוא ורקע אודות הארגון 1 - 4
1.1 הצגת הארגון 1-2
1.2 הבעיה הארגונית 2-3
1.3 שאלת המחקר 3
1.4 מטרות המחקר 3-4
2 סקירת ספרות 5-16
2.1 שביעות רצון עובדים 6-8
2.2 לחץ עובדים 8-11
2.3 שחיקת עובדים 11-12
2.4 היעדרות העובדים 12-14
2.5 הקשר בין שביעות רצון העובדים לבין היעדרות העובדים 14-15
2.6 הקשר בין לחץ העובדים לבין היעדרות העובדים 15
2.7 הקשר בין שחיקת העובדים לבין היעדרות העובדים 15-16
2.8 ראציונאל המחקר 16-17
2.9 מודל המחקר 17
2.9.1 השערות המחקר 18
2.9.2 הגדרות משתנים 18-19
3 מתודולוגיה 20-23
3.1 גישת ומערך המחקר 20
3.2 אוכלוסיית המחקר והמדגם 20
3.3 שיטת הדגימה 20
3.4 כלי המחקר 21-22
3.5 הליך המחקר 22
3.6 תוכנית לעיבוד נתונים 23
4 ממצאי המחקר 24-37
4.1 ממצאים דמוגראפיים ותעסוקתיים 24-25
4.2 סטטיסטיקה תיאורית המבוססת על ממוצעי המשתנים ומימדיהם 25-26
4.3 בדיקת השערות 27-31
4.4 מידע מחקרי נוסף 32-37
5 דיון וניתוח 38-41
6 סיכום מסקנות והמלצות 42-44
נספחים
ביבליוגרפיה
שאלון
פלטים סטטיסטיים

רשימת לוחות ותרשימים

הנושא עמוד
לוח היעדרויות עובדי עיריית רעננה לרבעון 4 בשנת 2007 3
טבלה מס' 1 :התפלגות המדגם לפי גיל 24
טבלה מס' 2 התפלגות המדגם לפי מין 24
טבלה מס' 3 : התפלגות המדגם לפי השכלה 24
טבלה מס' 4: התפלגות המדגם לפי דרג ארגוני 25
טבלה מס' 5: מדדי מרכז ופיזור של המשתנים וממדיהם 25
טבלה מס' 6: הקשר בין המשתנה שביעות רצון בעבודה ומימדיו לבין המשתנה היעדרות העובדים 27
טבלה מס' 7: מבחן רגרסיה על הקשר בין מימדי המשתנה שביעות רצון בעבודה לבין
המשתנה היעדרות העובדים 28
טבלה מס' 8: הקשר בין המשתנה לחץ העובדים ומימדיו לבין המשתנה היעדרות
העובדים 28
טבלה מס' 9: מבחן רגרסיה על הקשר בין מימדי המשתנה לחץ העובדים לבין המשתנה היעדרות העובדים 29
טבלה מס' 10: הקשר בין המשתנה שחיקת העובדים ומימדיו לבין המשתנה היעדרות
העובדים 30
טבלה מס' 11: מבחן רגרסיה על הקשר בין מימדי המשתנה שחיקת העובדים לבין
המשתנה היעדרות העובדים 31
טבלה מספר 12- סיווג משתני המחקר ומימדיהם לפי גיל הנדגמים
32
טבלה מספר 13- סיווג משתני המחקר ומימדיהם לפי גיל הנדגמים
33
טבלה מספר 14- סיווג משתני המחקר ומימדיהם לפי גיל הנדגמים
35
טבלה מספר 15- סיווג משתני המחקר ומימדיהם לפי הדרג הארגוני של הנדגמים
36עוד עבודות בנושא מנהל וארגון
הקשר בין סגנון ניהול ולחץ לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי המחלקה לשירותיים חברתיים
הקשר בין שר מאיכות השירות והמיצוב לבין כוונות הרכישה ונאמנות בקרב לקוחות מרכז סיעודי
הקשר בין מחויבות לחץ ומוטיבציה לבין כוונות עזיבה בקרב עובדי חברת סיעוד ורווחה
הקשר בין שיתוף בקבלת החלטות לבין מוכנות לשינוי בקרב עובדי ויצו תוך בדיקת ההבדלים בין שני סניפים
בחינת הקשר בין ניסיון קודם חשיפה למותג ומיצוב המותג לבין העדפה ונאמנות למותג בקרב יולדות
עוד עבודות במנהל וארגון
שתף |