איכות מבצעים רכישה בטוחה SSL שביעות רצון לקוחות שירות לקוחות
רכוש עבודה פרסם עבודה

תקנון למפרסם

דף הבית >> תקנון למפרסם

תקנון למפרסם באתר My BA 

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר My BA (להלן: האתר), אתר המשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. האתר נמצא בבעלות My BA (להלן: בעל האתר) ומנוהל על ידו.
 2. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, יראו אותו כמתייחס במשמע גם לנקבה.
 3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה, המהווה הסכם מחייב בינך לבין בעל האתר. גלישה באתר ו/או פרסום המוצר ו/או העלאת קבצים לאתר המוצעים לצורך מכירה מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 5. אבטחה ופרטיות הינם פרמטרים חשובים באגנדה של בעל האתר ולכן ננקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. יחד עם זאת אדם המפרסם עבודות באתר (להלן: המפרסם) מצהיר כי הוא מסכים לכך כי בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למפרסם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המפרסמים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הפרסום, ובשמירת קשר עם המפרסם. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג ללא הסכמת המפרסם.
 7. הקישורים לאתרים חיצוניים (אתרים מחוץ לאתר My BA ) המופיעים באתר הינם לשם מתן שירות ונוחיות המפרסם בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוכן האתרים המקושרים ואינו שותף לאתרים אלה בכל צורה שהיא. לפיכך, בעל האתר אינו נושא באחריות השימוש באתרים אלו והופעת קישורים אלו באתר, אינם בגדר המלצה לשימוש. קישורים אלה וההסתמכות עליהם באחריותו הבלעדית של המפרסם.
 8. בעל האתר מאפשר ללקוחותיו הרשומים ושאינם רשומים באתר, להשתמש בפונקצית הדואר האלקטרוני. שימוש בפונקציה זו אינו חסוי והתוכן הנשלח חשוף לצוות האתר. כל מידע המועבר בשירות הדואר האלקטרוני הינו על אחריות המפרסם בלבד וייתכן כי יהיה חשוף לצד ג.
 9. המפרסם מצהיר ומסכים כי בעל האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לנזק שנגרם ו/או ייגרם למפרסם כתוצאה משימושו באתר. המפרסם פוטר בזאת את בעל האתר מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו.

זכויות השימוש באתר

 1. שירותי האתר חופשיים בחלקם ובחלקם דורשים רישום לאתר.
 2. בחלק מהמקומות באתר השימוש ייעשה על ידי סיסמא ויותר רק במידה ובעל האתר נתן את הסכמתו לכך.
 3. הסיסמא שניתנת מהאתר לשימוש המפרסם, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 4. ההרשאה הניתנת להעלאת קבצים ולשימוש באתר, הינה אישית ומוגבלת לאדם אשר ניתנה לו הזכות לשימוש. לא תבוצע כל החלפה/העברה/מכירה/הפצה של הסיסמא האישית לכל אדם אחר זולת האדם לו ניתנה הרשות לשימוש ולו בלבד. הסיסמא שניתנת מהאתר לשימוש המפרסם, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 5. השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמאיות בלבד ולא ניתן להפיץ /לשכפל / למכור /ליצור מאגרי מידע אקדמאיים/ מתן שירותים מסחריים וכל שימוש אחר שאינו למטרה אישית.

זכויות יוצרים

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל אותו ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר (להלן: התכנים) שמורות לבעל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המוצגים באתר בלא קבלת הסכמת בעל באתר מראש ובכתב. למפרסם הזכות לשימוש אישי בכפוף לתנאי שימוש המופיעים בתקנון זה.
 2. פרסום עבודה באתר הינה הוכחה לכך שהמפרסם הינו הבעלים המקוריים של היצירה וזכויות היוצרים הם שלו. פרסום עבודה שזכויות היוצרים שלה אינן של המפרסם הינה עבירה על החוק.
 3. המפרסם מצהיר ומתחייב בזאת כי העבודה אותה הוא מעלה לאתר הינה עבודתו והוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי, וכן בעל כל זכויות קניין רוחני אחרות, לעבודה זו, וכי העלאת העבודה לאתר ומכירתה בו:

3.1   לא מפרה זכויות יוצרים וכל זכויות קנין רוחני אחרות של צד שלישי.

3.2   אינה מפרה את הדין.

3.3   אינה עומדת בסתירה ו/או מפרה כל חוזה ו/או התחייבות של המפרסם עם צד שלישי.

3.4   איה מהווה הוצאת דיבה ו/או משמיצה ו/או פוגעת בצד שלישי ובזכותו לפרטיות.

 1. העלאת עבודה לאתר מהווה הסכמה של המפרסם למכור את עבודתו באתר, בהתאם לתנאי הפרסום כפי שנקבעו בתקנון זה והמפרסם מאשר בזאת לבעל האתר לפרסם/ לשווק/ להציג/ לערוך ולמכור את עבודתו באתר.
 2. לבעל האתר הזכות להוסיף תוכן לחומר המפורסם במטרה לסמן בקרת איכות בדיקה.
 3. המפרסם יכול למשוך את עבודתו מיום העלאת הקבצים לאתר ועד לתום 10 ימים. לאחר מכן, לא יוכל המפרסם למשוך את עבודותיו מהאתר לפני סיום תקופה של 24 חודשים מיום העלאת הקבצים לאתר.
 4. לרשותו של המפרסם עומדת מערכת משוכללת הנותנת לו את האפשרות להעלות מלל חופשי לשם תיאור עבודתו, לצד פרטים מזהים על העבודה כגון מספר מילים, ביבליוגרפיה ועוד. כל פרסום מידע שאינו תואם את תוכן העבודה המועלת או שמהווה הטייה, אם במכוון ואם לאו, הינם על אחריות המפרסם בלבד וכל תביעה ו/או נזק ו/או תלונה, יהיו כלפי המפרסם בלבד. בעל האתר אינו אחראי לכל תביעה ו/או נזק שייגרמו למפרסם או לרוכש העבודה בגין אי התאמה או הטייה או זיוף של פרטי זיהוי העבודה.

אחריות 

 1. השימוש בתוכן העבודות והעלאתן לאתר הינו באחריות המפרסם בלבד. בעל האתר אינו אחראי על תוכן העבודות המוצגות באתר ולא ישא באחריות לשום תביעות, הוצאות ו/או נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו אם בכלל, למפרסם בעקבות פרסום העבודה או שימוש בה על ידי צד שלישי.
 2. המפרסם מסכים ומתחייב מפורשות ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובע מכל שימוש שיעשה באתר ובעבודות שפרסם באתר, על ידי צדדים שלישיים.
 3. המפרסם מתחייב בזאת לשפות את בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאות שיגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עוד) כתוצאה מהעלאת עבודה לאתר על ידי המפרסם והפרת הצהרות והתחייבות המפרסם כאמור בתקנון זה, לרבות בגין דרישות ו/או תביעות של צדדים שלישיים בטענה להפרת זכויות יוצרים.
 4. כל הפרה של זכויות יוצרים על ידי המפרסם ביחס לעבודות שהועלו על ידי המפרסם לאתר, תביא לסיום מיידי של ההסכם בין המפרסם לבעל האתר, ותחייב את המפרסם בהשבת כל סכומי התגמול שקיבל מבעל האתר בהתאם להסכם זה וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות בעל האתר על פי דין ו/או הסכם זה כנגד המפרסם.
 5. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהא למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 6. בעל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות האתר. יחד עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור בעל האתר לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו נמנעה אפשרות המפרסם לבצע שימוש באתר.

שיטת התגמול

 1. שיטת התגמול של בעל האתר הינה ייחודית ומתגמלת בהתאם לכמות העבודות המועלות לאתר על ידי המפרסם. העברת תגמול למפרסם הינה בעד עבודות השייכות לו ושנמכרו בלבד. כדלקמן:

 

 

תקופת מכירה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

תאריך מכירה

01.01-31.03

01.04-30.06

01.07-30.09

01.10-31.12

מועד תשלום

עד ה- 30.04

עד ה- 31.07

עד ה- 31.10

עד ה- 31.01

 1. התקבול יועבר למפרסם העבודה במידה ועבודתו נרכשה ונתקבל אישור על רכישתה מחברת האשראי, כדלקמן:

 

 

כמות עבודות מועלת

תגמול

עד 10 עבודות

מהעבודה הראשונה 40%

עד 30 עבודות

מהעבודה הראשונה 45%

מעל 30 עבודות

מהעבודה הראשונה 50%

 

 1. התגמול של המפרסם יחושב כאחוז מתוך הכנסות נטו שהתקבלו בידי בעל האתר ממכירת העבודות  של המפרסם (לאחר ניכוי מסים מעמ וכו).
 2. תשלום התגמול למפרסם יבוצע בדרך של שיקים, העברות בנקאיות וכו והכל לפי בחירת בעל האתר.
 3. בעל האתר פועל על פי חוקי המדינה ופקודות מס הכנסה, לפיכך התקבולים יועברו למפרסם בניכוי מעמ כחוק למעט, עוסק מורשה ו/או חברה בעמ.

תנאי התקשרות

 1. בעל האתר רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המפרסם בכל עת ולהוריד את עבודותיו מהאתר. על כך תישלח למפרסם הודעת טקסט לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהיא ניתנה על ידי המפרסם בעת הרישום.
 2. הסכם זה אינו מהווה יחסי שותפות/עובד- מעביד/  נציגויות/ סוכנים/ או שליחות מכל סוג שהיא, בין בעל האתר לבין המפרסם.
 3. בעל האתר אינו אחראי לכל נזק או תביעה שתיגרם למפרסם בעקבות מכירת עבודתו ו/ או פרסומה. כמו כן, בעל האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למפרסם כתוצאה מפרסום עבודתו באתר.
 4. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם עבודה במידה ותמצא לא ראויה על פי הסטנדרטים של בעל האתר.
 5. דיווח על מכירת העבודה לרשויות המס בישראל חלות על תקבוליו של המפרסם ובאחריותו בלבד.  

 

ביטול עסקה מצד בעל האתר

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או למנוע שימוש באתר ממשתמש מסוים ו/או לבטל עסקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 2. אם לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
 3. שלוש שנים לאחר העלאת העבודה לאתר , בעלות העבודה תועבר לבעלי האתר . ידוע כי עבודות ישנות אינן בעלי ערך באקדמיה , לפיכך הנהלת האתר תזרוק מפעם לפעם עבודות מהאתר . כמו כן, מפרסמים ללא פרטים אישיים ימחקו מהאתר לעיתים עם העבודות שהועלו על ידם ולעיתים כשהעבודות שעלו נותרו באתר לכל החפץ בהם. 

 

כשרות להשתמש באתר

כל אדם רשאי לפרסם באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

 1. המפרסם הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 2. המפרסם הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר רשאי למנוע ממפרסם מלפרסם באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.     המפרסם ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

ב.      המפרסם מסר פרטים שגויים במתכוון.

ג.       המפרסם ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג כלשהו.

שונות

 1. המפרסם לא יוכל להמחות ו/או להסב את זכויותיו מכוח תקנון זה מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר. בעל האתר יוכל להסב את זכויות באתר ו/או על פי תקנון זה לכל צד שלישי.
 2. על השימוש באתר ועל פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובעים מתקנון זה או מהשימוש באתר הינו בית משפט השלום ברחובות או (בהיעדר סמכות עניינית) בית המשפט המחוזי בתל אביב.
 3. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 26/4/2010  וניתן לשינוי בכל עת על ידי בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בלי למסור על כך הודעה מראש. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

 

 

שתף |